Chinese | UJS Home
website: Home >> About >> Leadership

Leadership

Duties

Name

Phone

E-mail

Party Committee   Secretary of Institute

Wang Shaohua

0511-88786569

wsh@ujs.edu.cn

Dean

Jiang Haobin

0511-88782956

jianghb@ujs.edu.cn

Deputy Dean

Yuan Chaochun

0511-88789085

yuancc_78@163.com

Deputy Dean

Xu Xing

0511-88789085

xuxing@ujs.edu.cn

 

Jiangsu University Automotive Engineering Research Institute, Copy Rights@2021-2025 All Rights

Address: 301 Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province,P.R. China